پس از تکمیل یک ساختار 5 موجی کاهشی اکنون در وضعیت اصلاح بازوی کاهشی خود قرار دارد. هر چه اصلاح کندتر و میزان اصلاح هم بیشتر باشد فروش قوی تری برای آینده می توان انتظار داشت.

تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500