Gold

Free!

بنظر می رسد برای کوتاه مدت محدوده 1223 دلار نقش مقاومتی بازی کند و قیمت بتواند تا دوم مارچ خود …

More

Crude Oil

Free!

پس از یک ریزش اولیه در قالب موج 1orA بنظر می رسد اکنون در حال تکمیل موج 2orB می باشد …

More

S&P 500

Free!

پس از تکمیل یک ساختار 5 موجی کاهشی اکنون در وضعیت اصلاح بازوی کاهشی خود قرار دارد. هر چه اصلاح …

More

Nikkei

Free!

پس از تکمیل یک ساختار 5 موجی کاهشی اکنون در وضعیت اصلاح بازوی کاهشی خود قرار دارد. هر چه اصلاح …

More
Page 1 of 11