همانطور که در تصویر مشخص است مس در دو سال اخیر با یک رشد قوی ۶۷% بازدهی ایجاد کرد. در انتهای موج ۵ ساختار Ending شکل گرفته است. در صورتی که سطح ۶۷۵۳ دلار با قدرت به سمت پایین بشکند می توان به یک دوره افت قوی تا ۴۸۰۰ دلار خوشبین بود.

وقوع واگرایی در دوره بالای اندیکاتور مک دی بیانگر این موضوع است که احتمال یک رکود میان مدتی در مس کم نیست. تا زمانی که کف ۶۷۵۳ دلار با قدرت نشکند سیگنال فروش صادر نشده است اگرچه احتمال شکست بالاست.