تغییر سایز فونت بخش های مختلف نرم افزار

شما می توانید به شکل مستقل فونت بخش های مختلف را در نرم افزار تغییر دهید. برای تغییر فونت می توانید از مسیر تصویر زیر وارد بخش فونت شوید. Chart fonts : شامل آیتم هایی از قبیل پروجکشن های زمانی، شمارش گر قیمت و زمان. Price labels : شامل گزینه هایی از قبیل ریتریسمنت قیمتی و شمارشگر قیمت. Price axis : برچسب محور عمودی نمودار در سمت راست که محور قیمت است. Time axis : برچسب محور افقی نمودار که در پایین نمودار مربوط به پارامتر زمان است. Date labels : در قسمت بالا و پایین چارت یک سری برچسب بارگزاری می کنیم ماندن تاریخ، طول موج، تغییرات قیمت و … . در شکل زیر بخش های مختلف نشان داده شده است. روی هر یک از فونت ها کلیک کنید صفحه ای مانند شکل زیر ظاهر می شود که می توانید رنگ و سایز فونت را تغییر دهید.