روز گذشته – سه شنبه 19 فوریه 2019 – گزارش ماهانه موسوم به «احساسات اقتصادی» موسسه ZEW آلمان منتشر شد. این گزارش – که بر اساس نتایج پرس و جو از حدود 300 سرمایه گذار و تحلیلگر نهادی آلمانی تهیه می شود – نشان می دهد که شاخص احساسات اقتصادی برای کشور آلمان در ماه فوریه 1.6 واحد افزایش یافته و به سطح منفی 13.4 واحد رسیده است.

علیرغم این بهبود خفیف، سطح شاخص یادشده کماکان در سطح زیر صفر قرار دارد که به معنی دیدگاه بدبینانه سرمایه گذاران و تحلیلگران آلمانی نسبت به چشم انداز اقتصادی این کشور در 6 ماهه آینده است. میانگین بلندمدتی این شاخص نیز در سطح 22.4 واحد قرار دارد که نشان می دهد هنوز با شرایط نرمال و معمول در آلمان فاصله زیادی داریم.

بهبود خفیف شاخص احساسات اقتصادی ZEW در فوریه

در گزارش اشاره شده که وضعیت اقتصادی آلمان خصوصاً در بخش صنعتی و کارخانه ای مناسب نیست و انتظار نمی رود که بهبود چشم گیری نیز در 6 ماهه آتی داشته باشد. همچنین در گزارش اشاره شده که وضعیت تقاضای خارجی در شرایط کنونی مناسب نیست و از این جهت نیز احتمال بروز یک محرک نیرومند و تازه برای اقتصاد صادرات-محور آلمان پایین ارزیابی می شود.

در حوزه انتظارات نسبت به چشم انداز نرخ های بهره در اروپا نیز سرمایه گذاران و تحلیلگران نهادی آلمانی احتمال به مراتب پایین تری در خصوص امکان افزایش نرخ بهره نسبت به ماه ژانویه قائل هستند که بازتابی از کاهش شتاب رشد اقتصادی و تورم در حوزه یورو در ماههای اخیر به شمار می رود.