همانطور که در تصویر مشخص است در شش ماه اخیر قیمت در یک محدوده جمع شونده در نوسان است از پایین در یک تراز افقی حمایت می شود و از بالا با یک خط مورب مورد عرضه قرار می گیرد. بنظر می رسد تا زمانی که قیمت در این محدوده نوسان می کند نوسان گیری بین کف و سقف این تراکم بهترین استراتژی معاملاتی محسوب می شود. لازم به ذکر است برای شکسته شدن پر قدرت تراکم نیاز به یک گام شارپ و با حجم بالا وجود دارد که در حال حاضر در چارت ملاحظه نمی شود.