همانطور که در تحلیل قبل ذکر شد قیمت پس از تکمیل آرایش AB=CD در کف کانال مدتی است در حال یک اصلاح نرم افزایشی است. تا زمانی که کانال با قدرت به سمت بالا شکسته نشود فعلاً از رشد های قوی خبری نیست. برای کوتاه مدت می توان انتظار داشت همانند اصلاح قبل یک C رو به بالا داشته باشد و حمایت قوی میان مدتی کف کانال است که در تصویر مشخص است.