همانطورکه در تصویر مشخص است قیمت در آخرین تلاش افزایشی خود مجدد به خط روند نزولی سه ماه اخیر خود برخورد کرد. بنظر می رسد تا زمانی که خط روند نزولی به بالا شکسته نشود خریدهای میان مدتی جذاب نباشد. برای کوتاه مدت محدوده خط روند نزولی می تواند نقش مقاومتی بازی کند و احتمال افت مجدد تا سطح حمایت قبلی دور از انتظار نیست.