پس از یک رشد اولیه قوی در قالب موج 1orA که یک بازدهی شدید 101% را در زمان کوتاه ثبت کرد اکنون در یک گام فرسایشی اصلاحی در قالب موج 2orB قرار دارد. بنظر می رسد هدف تیپیکال این موج رنج فیبویی باشد که در تصویر مشخص است و محدوده PRZ آرایش BAT است. از محدوده مورد نظر که ساختار الیوتی هم تکمیل می شود می توان به یک خرید معادل بازوی 1orA خوشبین بود. از آنجایی که بازوی 1orA سقف جدید نساخته برای خرید در انتهای اصلاحی از تریگر مناسب استفاده کنید.