همانطور که در تحلیل آخر عنوان شد سکه در سه ماه اخیر عموماً بدین شکل عمل می کند که بین ۱۱ تا ۱۳ درصد اصلاح می کند سپس مجدد وارد مدار افزایشی می شود. دور قبل به سطح حساس حمایتی محدوده ۲.۶ تا ۲.۷۵ میلیون اشاره شد که از محدوده ۲.۶۴ شاهد رشد مجدد سکه امامی بودیم و سکه موفق شد به هدف تحلیل قبل که ۳.۵ میلیون تومان بود با یک بازدهی کوتاه مدتی ۳۲% برسد.

برای کوتاه مدت محدوده مورد نظر سطح مقاومتی محسوب می شود اما هر اصلاح رو به پایینی فرصت خرید مجدد است و بهترین محدوده برای خرید مجدد رنج قیمتی ۳ میلیون و ۴۰ هزار تومان است. اهداف میان مدتی سکه رنج قیمتی ۳.۸ میلیون و ۴.۲میلیون می باشد. تا زمانی که کف ۲.۶۴ میلیون به پایین نشکند هر دو هدف مورد اشاره معتبر خواهد بود.