همانطور که در تصویر مشخص است شاهد تکمیل 5 موجی کاهشی در شاخص دلار هستیم. نظر به برخورد قیمت به محدوده PRZ هدف موج 5 و واگرایی مثبت شکل گرفته می توان برای یک دوره بیش از یک ساله انتظار تقویت دلار را در بازارها داشت و پایین های احتمالی دلار فرصت خرید محسوب می شود.   تحلیل تکنیکی شاخص دلار