همانطور که در آخرین تحلیل عنوان شد، از محدوده سقف کانال شاهد کاهش قیمت تا 2280 دلار بودیم که موج A بزرگ ساخته شد و در چند ماه اخیر قیمت در حال ساخت موج B بزرگ است. بنظر می رسد کشش رشد در این موج تا 3100 الی 3350 دلار هم وجود دارد ولی باید حتماً توجه کرد که تمام این رشد یک اصلاح برای یک ریزش قوی تر و بزرگ تر برای  حدود 2000 دلار است.