هفته منتهی به 1 فوریه 2019

AUDCAD

مشاهده میکنیم قیمت نتوانست بالاتر از محدوده نشان داده شده تثبیت شود و هر بار با فشار فروشندگان مواجه شد. در هفته ای که گذشت در تایم فریم پایین نیز میتوانیم واکنش قیمت را به محدوده مذکور مشاهده کنیم. لذا در هفته های آتی انتظار داریم با شکست حمایت 0.945 بازار به نزول خود ادامه دهد. تریگرهای فروش را رصد میکنیم.

AUDCAD GBPNZD

الگوی شمع پوشای نزولی در محدوده تراکم مقاومتی مشاهده میشود. در تایم فریم پایین انتظار ریزش تا محدوده حمایتی مشخص شده را داریم. سعی میکنیم در حرکت های رو به بالای قیمت فرصت های مناسب فروش بیابیم.

GBPNZD