هفته منتهی به 22 فوریه 2019

 

Gold

فشار فروش در هفته پیش را در قالب سایه بالایی بلند مشاهده میکنیم. با توجه به تراکم محدوده مقاومتی در گذشته انتظار داریم قیمت یک اصلاح تا حمایت مشخص شده را داشته باشد.

S&P 500

قیمت در حال نزدیک شدن به محدوده مقاومتی مشخص شده است. در هفته پیش رو واکنش قیمت به محدوده مذکور را زیر نظر میگیریم.

S&P 500

Soybean

افزایش حجم تقاضا در هفته پیش در کنار یک حمایت معتبر دیده می شود. تریگر خرید می تواند شکست High شمع هفته پیش باشد.

Soybean