هفته منتهی به 13 سپتامبر 2019

 

EURAUD

واکنش صعودی به کف حمایتی قبل را در قالب شمع با سایه پایینی بلند مشاهده میکنیم. برای هفته آتی موقعیت های خرید را پس از تثبیت قیمت بالاتر از High شمع مذکور بررسی میکنیم.

EURCAD

تقاضای قوی پس از برخورد قیمت با کف حمایتی 2017 مشاهده می شود. در تایم فریم پایین می توانیم در اصلاحی ها پس از دریافت تریگر خرید کنیم.