هفته منتهی به 20 سپتامبر 2019

 

USDJPY

سرکوب قیمت توسط فروشندگان را در قالب سایه بالایی بلند شمع هفته پیش مشاهده کردیم. انتظار داریم قیمت طی روند نزولی خود به ریزش ادامه دهد.

CADJPY

دو هفته متوالی فشار فروش را ملاحظه میکنیم. به نظر میرسد قیمت توان نفوذ به محدوده های بالایی ندارد. در هفته آتی پس از دریافت تریگر میتوانیم اقدام به فروش کنیم.

Sugar

یک اصلاح کند و فرسایشی را مشاهده میکنیم که نسبت اصلاحی 78 درصد را پر کرده است. با توجه به حرکت شارپ گام قبلی انتظار داریم قیمت روند صعودی را آغاز کند.