هفته منتهي به سه شنبه 13 آگوست 2019

 

تحليل عمومي

در هفته منتهی به 13 آگوست، سفته بازان بزرگ کماکان به خرید ین ادامه دادند که نتیجه آن رسیدن نسبت خرید به فروش به نزدیکی سطح 200% می باشد. در حال حاضر ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان بزرگ روی ین نیز به نزدیک 3 میلیارد دلار رسیده که در چند سال اخیر بی سابقه است. روی طلا اندکی از پوزیشن های خرید بسته شد اما کماکان نسبت خرید به فروش در سطح بحرانی 617% قرار دارد و هفته گذشته نیز طلا نتوانست مواضع فتح شده را تثبیت کند. تسویه پوزیشن های خرید روی دلار کانادا که در هفته های اخیر به صورت هیجانی باز شده بودند نیز از دیگر رویدادهای برجسته گزارش این هفته COT می باشد.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار نیوزیلند با 14.5% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به دلار نیوزیلند با 15.2% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به پوند با 25.3% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین با 24.3% می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی ین با 1.661 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی دلار کانادا با 754 میلیون دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.