هفته منتهي به سه شنبه 17 سپتامبر 2019

 

تحليل عمومي

در هفته منتهی به سه شنبه 17 سپتامبر، سفته بازان بزرگ در اقدامی عجیب از یکسو به صورت سنگینی ین ژاپن را فروختند و همزمان به حجم پوزیشن های خرید طلای خود افزودند. کاهش سنگین پوزیشن های خرید روی یورو نیز باعث شد تا ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان روی ارز واحد اروپایی نزدیک به 2.6 میلیارد دلار کاهش یابد و به منفی 9.5 میلیارد دلار برسد. در سوی مقابل روی شاخص دلار در حرکتی شدید، معادل 55% از پوزیشن های فروش باز تسویه شدند که در مجموع باعث شد تا نزدیک به 1 میلیارد دلار دیگر به ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان بزرگ روی این نماد افزوده بشود. فروش فرانک نیز از دیگر اقدامات برجسته سفته بازان بود که البته نادرست بوده و پس از نشست SNB و افزایش جو ریسک گریزی در روز جمعه شاهد تقویت مناسب نرخ برابری فرانک سوییس بودیم.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار کانادا با 12.8% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین با 12.5% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به پوند با 43.7% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به شاخص دلار با 55%  می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 1.932 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی یورو با 2.59 میلیارد دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

 در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.