هفته منتهی به سه شنبه 1 اکتبر 2019

 

تحليل عمومی

در هفته منتهی به سه شنبه 1 اکتبر، سفته بازان بزرگ به صورت قابل توجهی از پوزیشن های خرید خود روی طلا خارج شدند و بیش از 12% از آنها را تسویه کردند. این امر باعث شد تا ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان روی فلز گرانبها نزدیک 6.5 میلیارد دلار سقوط کند و به کمتر از 40 میلیارد دلار برسد که البته هنوز عدد قابل توجهی به شمار می رود. روی پوند برای دومین هفته متوالی شاهد افزایش پوزیشن های خرید و کاهش پوزیشن های فروش بوده ایم که البته چندان تاثیری در بیش فروش بودن این ارز نداشته است و کماکان ارزش دلاری پوزیشن خالص فروش سفته بازان بزرگ روی GBP به نزدیک 6 میلیارد دلار بالغ می شود. روی دلار نیوزیلند، نسبت خرید به فروش به سطح بحرانی 28% رسیده که نشانگر به شدت بیش فروش بودن این ارز کالایی است.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به ین با 26.5% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین با 33.4% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به دلار نیوزیلند با 17.4% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به طلا با 7.1% می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی پوند با 285 میلیون دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 6.422 میلیارد دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.