درپایین نمودار قیمت برای آخرین مثالمان را می بینید. نقطه “ف” برروی نمودار 44-4 نقطه تحول فصلی برای نیمه دوم 1995 است. این قیمت پایین در دوشنبه 7 آگوست 1995 اتفاق افتاد. وقتیکه قرارداد 95 نوامبر در بالاترین زمان سوددهی خود قرارداشت. قیمت پایین قرارداد 95 نوامبر 592 بود. درنمودار دایره ای 592 برابراست با  یا 240 درجه . در همان روز پولوتون در  یا 237.81 درجه این قرارداشت. این مقدار کمتر از 1 تیک با 592 برروی نمودار دایره ای فاصله دارد. تصویر 45-4 در صفحه ی مقابل رابطه بین مکان پولوتون و 592 را نشان می دهد.

معرفی روش علمی گن

معرفی روش علمی گن

نمودار 46-4، نموداری هفته ای از نمودار سویا است. 6 نقطه تحول را که در مثال های قبل توضیح دادیم دربردارد. محور قیمت که قرارداد جدیدی شذوع می شود را نام گذاری کرده ایم. نمودار 46-4 نشان می دهد که اینها نقاط تحول اصلی دراین پریود زمانی بوده اند.

معرفی روش علمی گن

معرفی روش علمی گن

 

معرفی روش علمی گن