هرازگاهی گن نامی برای روش هایش انتخاب میکرد که معنی و مفهوم خاصی نداشتند. درجایی گن زاویه زمین مرکز را “روند حرکتی- میانگین خطی ” نامید.وقتی این نام را درمتون ستاره شناسی گن می گذاریم ، مفهوم بیشتری می گیرند.ازنامه۱۹۵۴ می دانیم که گن از معدل طوالی جغرافیایی استفاده کرد.من میگویم که وقتی گن روشش را “روند حرکتی- میانگین خطی ” نامید ،داشت به طور نامشخصی به زوایای سیاره ای که معدل طول های جغرافیایی متفاوت ساخته شده بودند اشاره میکرد.

اخرین مثالی که زدیم مربوط می شد به ۱۳ نوامبر وقتیکه قیمت فولاد امریکا را در۱۶۰ بالانس کردیم.تاریخ بعدی که گن مشخص کرد ۲۱ نوامبر باقیمت بالا۱۷۱.۷۵ است. ۶-۱۴ میانگین طول جغرافیایی عطارد و ونوس را در نیمه شب محاسبه کردم. این عدد را تنظیم کردم بنابراین ازدومین نقطه بالانس(۱۳نوامبر قیمت ۱۶۰)  به سمت بالا حرکت میکند.از ۱۳ نوامبر با قیمت ۱۶۰ تا ۲۱ نوامبر باقیمت ۱۷۱.۷۵ قیمت فولاد امریکا ۱۱.۷۵ نوسان داشته است. میانگین عطارد و ونوس از ۱۶۰ در ۱۳ نوامبرشروع شده ودر ۲۱ نوامبر به ۱۷۱.۴۱۸ رسید.این نشن میدهد که ۱۱.۷۵ تغییر یافته است.وقتی نوسان قیمت را بر میانگین سیاره ای تقسیم میکنیم به عدد۱.۰۲۹ می رسیم(۱۱.۷۵÷۱۱.۴۱۸) نسبت ۱:۱.۲۹را می سازد. به این ازدیگاه بعد چهارم هم میتوانیم نگاه کنیم. از ۱۳ تت ۲۱ نوامبر ۶ روز برای تجارت وجوددارد.دراین بازه زمانی قیمت در هرروز  ۱.۹۵۸۳ تغییر یافت. معدل عطارد و ونوس به اندازه  ۱.۹۰۳ درجه در هرروز حرکت میکرد.وقتی اینها را برهم تقسیم می کنیم به ۱.۰۲۹ میرسیم. یعنی دوباره به نسبت ۱:۱ می رسیم. این نسبت ها انقدر که من میخواهم عملی نیستند، ولی توجه داشته باشید که معدل عطارد و ونوس زاویه ای با حرکت تند است و این محاسبات درنیمه شب، یا اول صبح انجام شده اند. اگر معدل این طوالی جغرافیایی را در ۲۱ نوامبر دنبال کنیم، می بینیم که به طور کل ۱۱.۷۵ درجه حرکت کرده است و به نسبت ۱:۱ رسیده است. این نسبت بین قیمت و معدل سیارت در ۵ صبح است.

روش علمی گن

چهارمین تاریخ ازکتاب سلکتور سهام وال استریت  ۹ دسامبر باقیمت بالا ۱۸۹ است. نمودار۵-۱۵ میانگین طوالی جغرافیایی زمین ومریخ خورشید مرکز را نشان می دهد. این طوالی در ۳ سپتامبر۱۹۲۹ از قیمت بالا ۲۶۱ ۳/۴ به پایین نزول کردند. ۳ سپتامبر تا ۹ دسامبر قیمت فولاد امریکا ۷۲.۷۵ افزایش یافت. میانگین زمین و مریخ هم به۷۲.۷۰۴ درجه رسید.اگراین دورابرهم تقسیم کنیم به ۱.۰۰ میرسیم و نسبت ان هم ۱:۱ می شود. این نسبت بین نوسان قیمت و نوسان طوالی جغرافیایی است. این درنمودار ۵-۱۵ زیر دیده می شود. به این از منظر سرعت هم می توانیم بنگریم.از ۳سپتامبر تا ۹ دسامبر ۷۳ روز تجاری وجود دارد. دراین بازه قیمت سرعتی برابربا ۰.۹۹۶ برای هرروزتجاری داشته است.میانگین زمین و مریخ هم سرعتی برابر با .۹۹۵۹ درجه برای هرروز تجاری داشته است. این همان نسبت ۱:۱را نشان می دهد. این قضیه دوباره نشان می دهد که گن دوباره چطور از سرعت و نوسان بازار برای بالانس قیمت وزمان استفاده کرده است.

روش علمی گن

اخرین تاریخی که گن در سلکتور سهام وال استریت اورد، ۲۳ دسامبر۱۹۲۹ باقیمت ۱۵۶ ۳/۴  بود.نمودار ۵-۱۶ سیارات زمین مرکز عطارد و ونوس و مریخ رانشان می دهد. اینها از ۳سپتامبر۱۹۲۹ ازقیمت ۲۶۱ ۳/۴ شروع به افول کردند. ازقیمت بالا ۳ سپتامبر تا قیمت پایین ۲۳ دسامبر قیمت فولاد ۱۰۵ تغییر کرده بود.معدل عطارد و مریخ و ونوس هم ۱۰۴.۶۳۳ درجه حرکت کرده بود.وقتی این دوعدد را تقسیم برهم می کنیم، به عدد ۱.۰۰ می رسیم. ایجاد نسبتی ۱:۱ بین نوسان قیمت و طوالی جغرافیایی.  بگذارید دوباره به این هم از منظر سرعت حرکت گن نگاه کنیم.از ۳ سپتامبر تا ۲۳ دسامبر ۸۶ روز تجاری قراردارد. دراین بازه، قیمت سرعتی به میزان ۱.۲۹ درهروز تجاری داشت. سرعت حرکت مریخ و عطارد و ونوس هم ۱.۲۱۶ درجه درهر روز تجاری بود.اگراین دوعدد راهم برهم تقسیم کنیم به همان نسبت ۱:۱ می رسیم.این دوباره ثابت میکند که گن چگونه از چهارمین بعد نوسانات بازار برای بالانس قیمت و زمان استفاده می کند.

روش علمی گن

نمودار ۵-۱۷  در صفحه ی رو به رو نمونه ای هنرمندانه از نمودار یک. تاثیرات ماه به روی قهوه می دو. نمودار اصلی بسیار مخدوش شده بنابراین من تنها اطلاعات مهم از روش ستاره شناسی را در نمودار پنج – هفده نشان داده ام تنها دو ستون در این نمودار توجه دارد. این دو هم برای تاریخ نوزده ژوئن و نه اکتبر برای دو قیمت پایین هستند. در نمودار پنج- هفده به چهار زاویه ای که از نه ژوئن شروع می شوند نگاه کنید. سعی کرده ام علامات و اسمهای زوایا را در جایگاه اصلی شان مثل نمودار اصلی قرار دهم. بنابراین اگر اصل نمودار را داشته باشید به راحتی آن زوایا را شناسایی می کنید. سه تا از چهار سیاره از نوزده ژوئن مشخصا نام گذاری شده اند. این سیارات خورشید، که گن علامت خورشید را دوبار نوشت مریخ، زمین مرکز که گن آن را به این صورت نوشت. ______ و در آخر مریخ خورشید مرکز هلیوم ___ چهارمین زاویه که از نوزده ژوئن آغاز می شود را در آخر مورد بحث قرار می دهیم. بعد به ستون قیمت در نه اکتبر نگاه کنید. یک زاویه از قیمت پایین نه اکتبر وجود دارد که با علامت خورشید ___ مشخصا نشان داده شده است.

در آخر نمودار پنج – هفده، به پایین ترین قیمت نوزده ژوئن در نمودار پنج – هفده نگاه کنید. این زاویه ای است که هنوز راجع بهش صحبت نکرده ایم. توجه کنید که این زاویه ای است که <نه> نامیده میشود و علامت مریخ بالا را نشان میدهد. گن روزهای تجارت را از قیمت بالای قبلی نامگذاری کرد. همین طور که عدد بالا می رود نود، نود و دو، عدد نود تقریبا در بالای این زاویه بود. گن با ادغام کردن عدد نود و علامت مریخ این زاویه را ___ نامید. او از دایره در علامت مریخ به جای __ برای نود استفاده کرد. این در کنار کشیده شد که با بقیه ی اعداد و پشت و جلو در یک ردیف قرار گیرند. زاویه ای که ___ نامیده می شودبرای افزایش یک دوم شیب یا سرعت مریخ خورشید مرکز ساخته می شوند. در واقع مریخ خورشید مرکز ___ است. این ثابت می کند که فهم ما از قیمت و زاویه طول جغرافیایی که از کتاب هزار و نهصد و سی سلکتور سهام وال استریت آمده درست است.

قیمت و زوایای طول جغرافیایی برای تاثیرات ماه بر قهوه ی می برای هر خظ در نمودار مشخص شده اند. گن برای این قیمت ___ در زمان نه یا ده ماه تنها یک یا دو نقطه برای هر زاویه کشید. یعنی اگر این زوایا برای هر خط __ نمودار مشخص می کردید تقریبا از زوایای تاثیرات ___ دور می شدند. این یعنی گن تنها به جایگاه کلی قیمت و طول ___ علاقه نشان میداد. زیرا می توانست بگوید که چه سیاره ای با چه نوسان قیمتی در ارتباط است. این کار بهتر مشخص کردن نقاط ریاضی دقیق بالانس شده است.

سوالی معمول در میان ستاره شناسی ها لزوم استفاده از طول ___ زمین مرکز و خورشید مرکز است. برای ستاره شناسان ماهر توضیح اینکه چرا گن از هر دو روش استفاده می کرد غیر ممکن است. قیمت و طول زاویه که در این فصل توضیح دادم جواب گن به این سوال است. استفاده گن از هر دو برای پیدا کردن نرخ ها ولی برای حرکات آسمانی مربوط آن به تغییر قیمت است.

روش علمی گن