همانطور که در تصویر مشخص است قیمت سکه در سه ماه اخیر با آهنگ پر قدرتی رشد کرده است همانطور که از ریتم تناوبی مشخص است گام های کاهشی سکه 4 بار رخ داده و در این 4 بار در هر دور حدود 11% بهای سکه کاهش یافت و مجدد وارد مدار افزایشی شد. افت جاری سکه نیز که در محدوده کف کانال صعودی کوتاه مدتی است می تواند مجدد منجر به افزایش تقاضای سکه شود.

رنج قیمتی 2 میلیون و 600 هزارتومان تا 2 میلیون 750 هزارتومان می تواند محدوده کف سازی سکه برای یک رشد دیگر تا حداقل 3 میلیون و پانصد هزارتومان باشد. تا زمانی که کف کانال با قدرت به پایین نشکند هدف مورد اشاره معتبر است.