همانطور که در تصویر زیر مشخص است مدتی است قیمت بیت کوین در یک محدوده جمع شونده در نوسان است. بنظر می رسد با توجه به تحرکات قوی بازار پس از یک دوره استراحت در کی محدوده تراکمی، برای کوتاه مدت نوسان داخل همین تراکم پیش بینی می شود و پس از مدتی که احتمالاً موج E ساخته شد می توان به یک حرکت پر قدرت دیگر خوشبین بود. تراکم فعلی از هر سمت با قدرت بشکند می توان سیگنال بلند مدتی روند دار گرفت. محدوده زمانی و قیمتی که برای انتهای E می توان متصور بود در تصویر مشخص است.