همانطور که در تصویر مشخص است قیمت در حال ساخت پنجمین موج از یک پنج موجی بزرگ است. ساختار اندینگ موج آخر بیانگر ضعیف شدن گام خرید است. بنظر می رسد در اعداد کمی بالاتر کم کم شوک پر قدرت فروش دلار در بازار ایجاد شود و شکسته شدن ساختار اندینگ یک سیگنال فروش میان مدتی در دلار محسوب می شود.

در صورت صدور سیگنال فروش در دلار، قیمت اقلامی که به واسطه تقویت دلار در بازارهای جهانی کاسته شده مجدد می تواند با رشد تقاضا همراه شود.

ابتدای 5 موجی را در تحلیل قبل می توانید ببینید.