همانطورکه در تصویر مشخص است بیت کوین در یک کانال صعودی پنج ساله قرار دارد و در فاز رکودی اخیر که از سقف کانال تا کف کانال کاهش یافت مدل رفتاری اش همانند اصلاحی سال 2014 بود احتمال دارد در دو گام بیت کوین در فاز اول به سقف تاریخی خود و در گام دوم به سقف کانال صعودی برسد.

اصلاحی های احتمالی فرصت خرید ایده آل تری را شکل می دهد و تا زمانی که کانال با قدرت از پایین نشکند اهداف اعلامی معتبر است.

بیت کوین