محورهای پادکست یکشنبه 21جولای 2019

 

_ گزارش رشد فصلی اقتصاد آمریکا

_ نشست بانک مرکزی اروپا و سناریوهای پیش رو

_ انتخاب نخست وزیر بریتانیا

_ نشست بانک مرکزی ترکیه با مدیریت جدید

 

گوینده: علی شریف آزاده