سود خود را محدود مي کنيد و اجازه مي دهيد ضررتان افزايش يابد ؟

اين موضوع تقريبا در تمام کتابهاي مربوط به معامله گري فصلي را به خود اختصاص داده است .تمام استادان بازار بر اين نکته توافق دارند و سخن هر مربي بعد از گفتن اينکه ” معامله گري بسيار پرمخاطره است و فقط بايد سرمايه اي را در آن استفاده کرد که قابل ريسک کردن باشد . ” اين است که : “ضررهايتان را محدود کنيد و به سودهايتان فرصت افزايش دهيد. ” درست است به همه ما گفته شده است . ” با جريان پيش برو ” … ” سوار موج شو ” … ” تا چيزي خراب نشده ، از معامله خارج شو ” …. همه ما دو لبه اين جملات طلايي را که با انواع و اقسام عبارات براي ما گفته شده اند مي دانيم .در طول سالهاي مربي گري ام دانشجويان زيادي را تحت نظر داشتم و آن چيزي که متوجه شدم اين بود که اکثر آنها دقيقا عکس اين کارها را مي کنند …آنها سودشان را محدود مي کردند و به ضررشان فرصت افزايش مي دادند .بعد از مدتي ديگر برايم عادي شده بود که ببينم تازه کاران قانون ” محدوديت / افزايش “را ناديده مي گيرند . دليل آن را از دانشجويان مي پرسيدم : دلايل مختلفي داشتند ولي مهم ترين انها اينبود که :تمام معامله گران به نوعي توانايي کنترل احساسات خود را ندارند. درحين آموزش من سعي مي کردم که آنها تا جاي ممکن سيستم خود را تست کنند زيرا مي دانستم که هر چه قدر سيستم شان را بيشتر تست کرده باشند به آن بيشتر اعتماد مي کنند .ولي از قرار معلوم اين تست و آزمايش سيستم کمک زيادي به انها در جهت کنترلاحساساتشان نمي کرد .آنچه بدان توجه نکرده بودم اين بود که اکثر معامله گران ضرر را به خود مي گيرند وناراحت مي شوند . تمام انها به محض ضرر کردن به همه چيزهاي منفي که درباره معامله گري شنيده بودند فکر مي کردند و به ياد مقالاتي مي افتادند که معامله گري را با قمار برابر مي دانند.و به نظرشان مي آمد که حق با افراد خانواده شان است که معامله گري را کار ديوانه ها مي دانند . اينگونه افکار موجب مي شوند که شما قادر به پذيرش ضرر نباشد ، چرا که با پذيرش ضرر در واقع خود را هرچه شبيه تر به معامله گر احمقي مي بينيد که تصورش را مي کرديد .به همين دليل وقتي معامله شما وراد ضرر مي شود به انواع و اقسام دليل ها و شواهد متوسل مي شويد تا استاپ خود را برداريد . دليل موجه اي پيدا مي کنيد و استاپ را برمي داريد .اگر بازار برگردد که شما آدم باهوشي هستيد و با اين حرکت به موقع ، يک معامله ناموفق را به يک معامله موفق تبديل کرده ايد .ولي آنچه شما انجام داده ايد اين است که در واقع يک موقعيت داراي پتانسيل سود را به موقعيتي محتمل به ضرر تبديل کرده ايد . شايد در اين يک معامله سود کرده باشيد ولي درنهايت يک بازنده هستيد . موضوع شما نيستيد بلکه بازار است واگر احساساتتان را با آن درگير کنيد ديگر فرصتي براي امتحان درست آن نخواهيد داشت . شما بايد خود را يک معامله گر بدانيد نه کسي که در حال آموختن معامله گري است . جاي کمي برا ي اشتباه وجود دارد . اهرم ها تاييدي بر اين مدعا هستند . اگر مي خواهيد در ليگ برتر بازي کنيد بايد مانند ساير حريفان برتر باشيد … بايد از همان ابتدا درست عمل کنيد . تمرينهاي خود را در معاملات مجازي انجام دهيد و وقتي شروع به معامله واقعي مي کنيد تنها کاري را بکنيد که سيستم تان به شما مي گويد ، در غير اين صورت معامله گري را کنار بگذاريد و به فکر حرفه ديگري باشيد . اگر از نظر ذهني مانند يک معامله گر نباشيد ، شانس اين را پيدا نمي کنيد که به روي خويشاوندانتان بخنديد .