بنظر می رسد در محدوده سقف آرایش سر و شانه شکل گرفته است. در صورتی که قیمت بتواند با قدرت خط گردن را بشکند می توان به افت میان مدتی خوشبین بود.

تحلیل تکنیکال دلاراسترالیا فرانک