در کوتاه مدت قیمت مدتی است در یک محدوده خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این محدوده قرار دارد نوسان گیری بین کف و سقف این محدوده توصیه می شود.

تحلیل تکنیکال دلاراسترالیا ین