پس از شکل گیری آرایش گارتلی، بنظر می رسد شاهد کاهش قیمت باشیم. محدوده انتظاری برای کاهش قیمت محدوده 0.6841 می باشد.

  تحلیل تکنیکال دلاراسترالیا دلار