تحلیل تکنیکال هفتگی WTA - طلا، نفت و شاخص ها

2020/04/05 | 1399/01/17
Gold , Oil , Dow Jones , DAX , طلا،نفت و شاخص ها

هفته منتهی به 3 اپریل 2020

تحلیل تکنیکال هفتگی Gold

رفتار حرکتی اونس تحت تاثیر تحولات اخیر جهانی با نوسانات شدید دو سویه همراه شده است بنظر می رسد در کوتاه مدت 1450 دلار حمایت کلیدی اونس باشد و خط مورب ترسیمی نقش مقاومت کلیدی را در میان مدت بازی کند.

تحلیل تکنیکال هفتگی Oil

قیمت از نظر زمانی در گام ریزشی اخیر دقیقاً معادل سال 2018 ریزش نموده است بنابراین با توجه به برابری گام ها در بعد زمان بنظر می رسد کم کم شاهد شکل گیری یک کف قوی در نفت باشیم که محدوده 18 دلار یک سطح بهینه حمایتی محسوب می شود.

 

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص Dow Jones

بنظر می رسد در یک ساختار ایمپالس نزولی قیمت در حال ساخت موج 4 باشد با توجه به دوره کوتاه موج 2 احتمال دارد موج 4 فارسایشی در یک محدوده تراکمی باشد.

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص DAX آلمان

بنظر می رسد در یک ساختار ایمپالس نزولی قیمت در حال ساخت موج 4 باشد با توجه به دوره کوتاه موج 2 احتمال دارد موج 4 فارسایشی در یک محدوده تراکمی باشد.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا، نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold به نظر می رسد...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا، نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold به نظر می رسد...