تحلیل تکنیکال هفتگی WTA - طلا، نفت و شاخص ها

2020/04/11 | 1399/01/23
Gold , Oil , Dow Jones , DAX , طلا،نفت و شاخص ها

هفته منتهی به 12 اپریل 2020

تحلیل تکنیکال هفتگی Gold

رفتار حرکتی اونس تحت تاثیر تحولات اخیر جهانی با نوسانات شدید دو سویه همراه شده است بنظر می رسد در کوتاه مدت 1450 دلار حمایت کلیدی اونس باشد و خط مورب ترسیمی نقش مقاومت کلیدی را در میان مدت بازی کند.

تحلیل تکنیکال هفتگی Oil

قیمت از نظر زمانی در گام ریزشی اخیر دقیقاً معادل سال 2018 ریزش نموده است بنابراین با توجه به برابری گام ها در بعد زمان بنظر می رسد کم کم شاهد شکل گیری یک کف قوی در نفت باشیم که محدوده 18 دلار یک سطح بهینه حمایتی محسوب می شود.

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص Dow Jones

در کوتاه مدت پس از یک رشد اولیه و اصلاحی موقت، بنظر می رسد قیمت در حال طی مسیر ساخت موج C باشد که هدف تیپیکال آن در تصویر مشخص است. مادامیکه کف B شکسته نشود هدف مورد اشاره معتبر است.

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص DAX آلمان

در کوتاه مدت پس از یک رشد اولیه و اصلاحی موقت، بنظر می رسد قیمت در حال طی مسیر ساخت موج C باشد که هدف تیپیکال آن در تصویر مشخص است. مادامیکه کف B شکسته نشود هدف مورد اشاره معتبر است.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا، نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold به نظر می رسد...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا، نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold به نظر می رسد...