قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال قرار دارد انتظار نوسان بین کف و سقف کانال داریم.

تحلیل تکنیکال نفت