بنظر میرسد یک ساختار ABC بزرگ تکمیل شده باشد انتظار برای یک رشد قوی زمانی رنگ واقعیت به خود می گیرد که قیمت بتواند با قدرت از سد سطح 63.35 گذر کند در صورت تحقق این موضوع احتمال رشد تا 70 دلار دور از انتظار نخواهد بود.