EURUSD

رایگان

پس از یک رشد اولیه در قالب موج 1orA مدتی در فاز اصلاحی 2orB قرار دارد بنظر میرسد در صورتی …

ادامه مطلب

Gold

رایگان

پس از یک رشد شدید بنظر می رسد مدتی قیمت در حال ساخت یک الگوی مثلث باشد در صورت شکسته …

ادامه مطلب