Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

پس از تکمیل موج 3 بزرگ، بنظر می رسد قیمت مدتی را در فاز اصلاحی و استراحتی برای موج 4 …

ادامه مطلب

S&P 500

رایگان تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

قیمت در اصلاحی یک روند ریزشی بلند مدت در صورت رسیدن به محدوده 2757 واحد می تواند با شکل گیری …

ادامه مطلب

Nikkei

رایگان تحلیل تکنیکال شاخص Nikkei ژاپن

قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است که خود این ساختار اصلاحییک گام ریزشی بزرگ تر است در …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

پس از تکمیل موج 3 بزرگ، بنظر می رسد قیمت مدتی را در فاز اصلاحی و استراحتی برای موج 4 …

ادامه مطلب

S&P 500

رایگان

قیمت در اصلاحی یک روند ریزشی بلند مدت در صورت رسیدن به محدوده 2757 واحد می تواند با شکل گیری …

ادامه مطلب

Nikkei

رایگان تحلیل تکنیکال شاخص Nikkei ژاپن

قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است که خود این ساختار اصلاحییک گام ریزشی بزرگ تر است در …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

پس از تکمیل موج 3 بزرگ، بنظر می رسد قیمت مدتی را در فاز اصلاحی و استراحتی برای موج 4 …

ادامه مطلب

S&P 500

رایگان تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

قیمت در اصلاحی یک روند ریزشی بلند مدت در صورت رسیدن به محدوده 2757 واحد می تواند با شکل گیری …

ادامه مطلب

Nikkei

رایگان تحلیل تکنیکال شاخص Nikkei ژاپن

قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است که خود این ساختار اصلاحییک گام ریزشی بزرگ تر است در …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

پس از تکمیل موج 3 بزرگ، بنظر می رسد قیمت مدتی را در فاز اصلاحی و استراحتی برای موج 4 …

ادامه مطلب

S&P 500

رایگان تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

قیمت در اصلاحی یک روند ریزشی بلند مدت در صورت رسیدن به محدوده 2757 واحد می تواند با شکل گیری …

ادامه مطلب

Nikkei

رایگان تحلیل تکنیکال شاخص Nikkei ژاپن

قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است که خود این ساختار اصلاحییک گام ریزشی بزرگ تر است در …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

پس از تکمیل موج 3 بزرگ، بنظر می رسد قیمت مدتی را در فاز اصلاحی و استراحتی برای موج 4 …

ادامه مطلب

S&P 500

رایگان تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

قیمت در اصلاحی یک روند ریزشی بلند مدت در صورت رسیدن به محدوده 2757 واحد می تواند با شکل گیری …

ادامه مطلب

Nikkei

رایگان تحلیل تکنیکال شاخص Nikkei ژاپن

قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است که خود این ساختار اصلاحییک گام ریزشی بزرگ تر است در …

ادامه مطلب
Page 1 of 3812345...102030...Last »