Gold

رایگان

با توجه به تکمیل ساختار AB=CD و شکل گیری موج 5 الیوتی در گام آخر بنظر می رسد شرایط برای …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

طلا در حال ساخت موج e از یک اصلاحی بزرگ است که بنظر می رسد هدف تیپیکال آن محدوده 1261 …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

ریزش اخیر طلا شتاب و قدرت کافی را ندارد. بنظر می رسد در صورت رسیدن قیمت به محدوده زمانی نشان …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

ریزش اخیر طلا شتاب و قدرت کافی را ندارد. بنظر می رسد در صورت رسیدن قیمت به محدوده زمانی نشان …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

پس از تکمیل موج 5 بزرگ بنظر می رسد قیمت رهسپار امواج اصلاحی شود هدفی که برای موج A پس …

ادامه مطلب

S&P 500

رایگان تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

قیمت با یک ساختار اندینگ در حال نزدیک شدن به مقاومت قوی میباشد. تا زمانی که ساختار اندینگ به پایین …

ادامه مطلب

Nikkei

رایگان تحلیل تکنیکال شاخص Nikkei ژاپن

قیمت در حال اصلاج یک بازوی بزرگ کاهشیاست ریتم اصلاحی به صورت ABC است و هدف تیپیکال  که برای موج …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

پس از تکمیل موج 5 بزرگ بنظر می رسد قیمت رهسپار امواج اصلاحی شود هدفی که برای موج A پس …

ادامه مطلب

S&P 500

رایگان تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

قیمت با یک ساختار اندینگ در حال نزدیک شدن به مقاومت قوی میباشد. تا زمانی که ساختار اندینگ به پایین …

ادامه مطلب

Nikkei

رایگان تحلیل تکنیکال شاخص Nikkei ژاپن

قیمت در حال اصلاج یک بازوی بزرگ کاهشیاست ریتم اصلاحی به صورت ABC است و هدف تیپیکال  که برای موج …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

بنظر می رسد موج 5 بزرگ در سقف کانال صعودی تکمیل شده باشد و برای دوره ای کاهش قیمت داشته …

ادامه مطلب