مدتی است قیمت در یک محدوده خنثی در نوسان است در صورتی که قیمت قادر باشد سقف محدوده خنثی را با قدرت بشکند به یک دوره رشد قوی در این جفت ارز می توان خوشبین بود.

تحلیل تکنیکال یورو دلاراسترالیا