قیمت با یک ساختار ABC در حال کاهش است که اکنون پنجمین موج از بازوی بزرگ C را می سازد. در صورت شکسته شدن ترند کاهشی می توان به رشد میان مدتی خوشبین بود هدف تیپیکال موج C در تصویر مشخص است.

تحلیل تکنیکال یورو دلاراسترالیا