قیمت با قدرت کانال نزولی را شکست و بنظر می رسد برای کوتاه مدت 1.505 نقش حمایتی بازی کند و هدف رشد 1.5246 میباشد تا زمانی که قیمت کف اصلی را نشکند هدف مورد اشاره معتبر است.

تحلیل تکنیکال یورو دلارکانادا