پس از یک ترکیب ABC افزایشی در قالب موج A بزرگ اکنون در اصلاحی موج B بزرگ قرار داریم محدوده قیمتی و زمانی مشخص شده در تصویر محتمل ترین سطح برای ساخت کف این موج می باشد.

تحلیل تکنیکال یورو فرانک