بنظر می رسد قیمت در حال تکمیل موج 5 کاهشی خود با هدف تیپیکال نشان داده شده است. هر چه قیمت به محدوده مورد نظر نزدیک شود با تریگر مناسب می توان دنبال خرید بود.

تحلیل تکنیکال یورو پوند