قیمت در یک محدوده خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این محدوده قرار دارد نوسان گیری بین کف و سقف خنثی توصیه می شودتحلیل تکنیکال یورو پوند