قیمت در یک ساختار کانالیزه نزولی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این ساختار در نوسان است خرید در محدوده کف و فروش در محدوده سقف کانال بهترین استراتژی محسوب می شود. در صورت شکست سقف کانال کوتاه مدتی هدف سقف کانال بلند مدتی است.

تحلیل تکنیکال یورو دلارنیوزلند