پس از تکمیل موج های 1orA و 2orB قیمت رهسپار موج صعودی دیگری شده است با توجه به شتاب بالای خرید احتمال دارد در یک موج سه قوی باشیم شکست پر قدرت 1.1424 می تواند دلیل محکمی بر این باشد که یک موج 3 قوی را شاهد هستیم.