پس از یک رشد اولیه در قالب موج 1orA مدتی در فاز اصلاحی 2orB قرار دارد بنظر میرسد در صورتی که تا زمان نشان داده شده سطح 78% نشکند می توان به رشد خوشبین بود شکسته شدن تراز 1.1285 می تواند سیگنال خرید میان مدتی این جفت ارز باشد.