پس از مدتی نوسان قیمت در یک محدوده مشخص شاهد شکسته شدن با قدرت خط مورب قرمز هستیم. بنظر میرسد برای کوتاه مدت 1.122 سطح حمایت و هدف رشد 1.142 باشد.