در میان مدت قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال قرار دارد نوسان گیری بین کف و سقف کانال توصیه می شود. برای کوتاه مدت خط مورب شکسته شده می تواند نقش حمایتی بازی کند.

تحلیل تکنیکال پوند دلاراسترالیا