قیمت در حال اصلاح یک روند صعودی قوی است با توجه به اصلاح تا 78% در صورت پر شدن ظرف زمان و شکست کانال نزول کوتاه مدتی می توان به رشد قوی میان مدتی تا سطح نشان داده شده خوشبین بود.