با توجه به تکمیل ساختار AB=CD و شکل گیری موج 5 الیوتی در گام آخر بنظر می رسد شرایط برای یک رشد قوی تا 1295 دلار مهیا شده برای خرید می توان از تریگر تایم فریم H1 استفاده کرد.