قیمت موفق به شکست کانال نزولی دو ماه اخیر شد بنظر می رسد در کوتاه مدت 1290 دلار سطح حمایت کلیدی باشد و دو هدف برای رشد می توان متصور بود نخست 1322 و سپس 1346 دلار. تا زمانی که قیمت مجدد با قدرت به داخل کانال بازنگردد اهداف اعلام شده معتبر است.